+ Giá phòng chưa bao gồm 10% VAT

+ Chưa bao gồm ăn sáng đối với khách sạn và đã bao gồm ăn sáng đối với Resort.

+ Phí đồ uống mang từ bên ngoài vào khách sạn:

Rượu ngoại: 20% so với giá bán ra được niêm yết tại khách sạn,

Rượu quê: VND 100.000/lít,

Đồ khác: nước ngọt: VND 5.000/lon

+ Bên A  phải được hưởng các dịch vụ và chương trình đúng chất lượng và đầy đủ như hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.